Strona główna > Usługi > Autoryzowane pomiary emisji i systemy śledzenia i oceny emisji

Autoryzowane pomiary emisji i systemy śledzenia i oceny emisji

Pomiary emisji i związane z nimi usługi zaliczają się do grupy prac dla energetyki publicznej, przemysłowej i komunalnej i dla sfery przemysłowej ukierunkowanej na ochronę i czystość powietrza.

Oprócz wykonywania autoryzowanych pomiarów emisji,  ORGREZ dostarcza systemy oceniające pomiary emisji włącznie z działalnością kontrolną i doradczą w tej dziedzinie. Dostarcza kompleksowych rozwiązań problematyki śledzenia wysokości emisji do atmosfery substancji szkodliwych i jej obniżania.

Autoryzowane pomiary emisji

Pomiary wykonuje Laboratorium Autoryzowanych Pomiarów Emisji  na podstawie Decyzji Ministerstwa Środowiska o wydaniu Zaświadczenia o autoryzacji pomiarów emisji i udzielonej akredytacji ČIA.

Przedmiot pomiarów:

 • pomiary koncentracji stałych i lotnych substancji zanieczyszczających,
 • pomiary kontrolne wyników pomiarów ciągłych emisji,
 • kalibracja urządzeń (pyłomierzy) do pomiarów ciągłych koncentracji TZL.

Zakres pomiarów:

 • koncentracje TZL, SO2, NOx, CO, CO2, O2, PCDD/PCDF, PAH, PCB i metali,
 • koncentracje gazów i par organicznych, łączne koncentracje substancji organicznych.

Laboratorium także wykonuje:

 • pomiary parametrów cyrkulacji przepływających mas powietrza,
 • pomiary punktu rosy kwasu siarkowego,
 • pomiary oporu elektrycznego lotnego popiołu in-situ,
 • pomiary gwarancyjne urządzeń technologicznych i procesów technologicznych,
 • regulacja procesów technologicznych pod względem minimalizacji substancji szkodliwych,
 • pomiary skuteczności urządzeń separujących,
 • PM10, PM2,5.

Dostawa systemów oceniających do ciągłych pomiarów emisji

Kompleksowy system oceny dla spełnienia wymogów ustawodawstwa w zakresie ochrony powietrza wraz z dokumentami ewidencyjnymi, za pośrednictwem których użytkownik zaświadcza o dotrzymywaniu limitów emisyjnych i o pełnym wykorzystaniu monitoringu emisyjnego.

 • system wizualizacji
 • system oceny

Kontrola i doradztwo w zakresie pomiarów ciągłych emisji

 • Zapewnienie jakości i niezawodności systemu monitoringu emisyjnego
  Zestaw usług, których celem jest zapewnienie regularnego zarządzania systemem oceny danych z ciągłych pomiarów emisji tak, aby zostały spełnione wszelkie wymogi wynikające z rozporządzenia MŚ RC. Chodzi w szczególności o wymogi spełniania limitów emisyjnych, niezawodności roboczej systemu pomiarów (pełne wykorzystanie) i zapewnienia bezproblemowej eksploatacji całego systemu oceny.
 • System ewidencji roboczej źródeł zanieczyszczenia – SPEZO
  Opracowanie i ocena sumarycznych miesięcznych i rocznych danych ewidencji roboczej, zawierających przegląd wszystkich danych stałych i średnich wartości wszystkich danych zmiennych na podstawie obowiązującej legislatywy oraz opracowanie przeglądów na temat emisji ze źródeł zanieczyszczania powietrza metodami działalności doradczej i konsultacji.
 
Powered by Omega Design