Strona główna > Laboratoria > Akredytowane laboratoria

Akredytowane laboratoria

W zakresie prac laboratoryjnych i testów w firmie działa kilka akredytowanych stanowisk z obszerną ofertą usług. W dziedzinie energetyki działa pracownia testowania WN/NN z szeregiem specyficznych metod i prób, także dla olejów, w ochronie powietrza działają laboratoria pomiarów emisji i imisji i organ certyfikacyjny emisji gazów cieplarnianych, w zakresie metod fizycznych działa kalibracyjne laboratorium ciśnienia.

Pracownia testów WN/NN

Laboratorium testowe E01, ČSN EN ISO 17025:2005,  certyfikat nr 206/2018 (3.5 MB, Adobe Acrobat document), asocjacja laboratoriów wysokiego napięcia 

Pomiary diagnostyczne maszyn elektrycznych obrotowych (prądnic, silników), transformatorów, ograniczników przepięć, odbiór i diagnostyka cieczy i gazów elektroizolacyjnych, określanie zawartości substancji PCB i derywatów furanowych w matrycach, określanie zawartości metali metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej i zawartości PCB w glebach, w zakresie certyfikatu.

Wykonywane testy i pomiary

 • Testy akcesoriów ochronnych i roboczych
 • Pomiary i diagnostyka maszyn eletrycznych obrotowych
 • Pomiary i diagnostyka maszyn elektrycznych nieobrotowych
 • Analizy olejów izolacyjnych
 • Analiza gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym
 • Diagnostyka stanu gazowej zawartości urządzeń napełnianych SF6
 • Testy kabli i zestawów kabli
 • Testy ograniczników przepięć
 • Testy rozdzielaczy WN
 • Testy urządzeń przełączających
 • Testy izolacji stałej na bazie celulozy

Pracownia testów działa w ramach Wydziału laboratoriów elektrotechnicznych.

Laboratorium testowe Most

Laboratorium testowe, ČSN EN ISO 17025:2005,  certyfikat nr 538/2018 (2.2 MB, Adobe Acrobat document)

Pomiary imisji włącznie z pobieraniem próbek, testami paliw, biopaliw i pozostałości spalania w zakresie certyfikatu.

Pracownia testów działa w ramach Oddziału kontroli imisji i paliw.

Autoryzowane laboratorium pomiarów emisji

Laboratorium pomiarów emisji ČSN EN ISO 17025:2018,  certyfikat nr 157/2019 (2.9 MB, Adobe Acrobat document)

Pomiary emisji gazowych i stałych substancji zanieczyszczających oraz wielkości towarzyszących ze źródeł stacjonarnych w zakresie zgodnym z zaświadczeniem.

Przedmiot pomiarów:

 • Jednorazowy pomiar koncentracji stałych i gazowych substancji zanieczyszczających,
 • Pomiary kontrolne efektów ciągłego pomiaru emisji,
 • Kalibracja aparatów (czujników pyłu) dla ciągłego pomiaru koncentracji stałych substancji zanieczyszczających (SSZ).

Zakres pomiarów:

 • Koncentracja SSZ, SO2, NOx, CO, CO2, O2,PCDD/PCDF, PAH, PCB i metali,
 • Koncentracja gazów organicznych i par, sumaryczna koncentracja substancji organicznych,
 • PM10, PM2,5.

Laboratorium działa w ramach Wydziału techniki ochrony powietrza.

Kalibracyjne laboratorium ciśnienia

Kalibracyjne laboratorium ciśnienia ČSN EN ISO 17025:2005,
 certyfikat nr 416/2016 (234.5 kB, Adobe Acrobat document)

Kalibracja ciśnieniomierzy elektromechanicznych i deformacyjnych w zakresie zgodnym z zaświadczeniem.

Działa w ramach Wydziału techniki jądrowej i cieplnej.

 
Powered by Omega Design